Comparteix:

Adaptacions docents

Ajustaments que es duen a terme per garantir la igualtat d’oportunitats de tothom

Què són les adaptacions docents?

Són ajustos raonables o modificacions que et faciliten l'accés i permanència a la docència universitària, sense baixar el nivell d'exigència.

S'han d'adequar a les diferents activitats (avaluació, exercicis, treballs en grup, treballs de camp...) perquè puguis assolir les competències marcades en el pla docent dels estudis (grau, màster).

En cas que pateixis alguna lesió o accident que t’impedeixi temporalment dur a terme l’activitat acadèmica amb normalitat, posa’t en contacte amb el responsable d’inclusió del teu centre per acordar les adaptacions transitòries a aplicar.

Qui pot sol·licitar adaptacions docents?

L'estudiantat amb necessitats de suport educatiu (NSE) si està interessat sol·licitarà les adaptacions docents, un cop matriculat en els estudis universitaris de grau i màster UPC. L'estudiantat amb necessitats de suport educatiu formen part d'un dels següents col·lectius: 

 • Discapacitat: física, auditiva, visual, psíquica.
 • Necessitats educatives específiques: trastorn del neurodesenvolupament (TDAH, TEA, trastorn de comunicació, trastorn específic d'aprenentatge, trastorn alimentari), trastorn de salut mental, afectació psicològica, malalties agudes o cròniques. 

 

Quin tipus d'adaptacions docents hi ha?

 • Tràmits acadèmics.
 • Adaptacions de suport a l'aula.
 • Adaptacions en les proves d'avaluació.
 • Recursos tècnics, personals i materials.

Què has de fer per sol·licitar adaptacions docents?

Prepara la documentació on cada fitxer ha de correspondre a un document. No adjunteu més d'un document en el mateix fitxer.

Si tens discapacitat (igual o superior al 33%):

 • Certificat de discapacitat.
 • Informe mèdic recent (no són vàlids els informes escrits a mà).
 • En alguns casos, necessitarem la teva autorització per coordinar-nos amb el teu metge especialista.

Si tens necessitats educatives específiques diagnosticades en la infantesa:

 • Informe mèdic o psicològic o psicopedagògic detallat amb el nom, cognoms i el número del col·legiat del facultatiu que ha fet la valoració i fa el seguiment. (no són vàlids els informes escrits a mà).
 • El pla individualitzat de 2n i/o 1r de batxillerat.
 • Una altra documentació que consideris.

Si tens necessitats educatives específiques diagnosticades a partir dels 17 anys:

 • Informe mèdic o psicològic o psicopedagògic detallat, amb el nom, cognoms i el número de col·legiat del facultatiu que ha fet la valoració i que en fa el seguiment (no són vàlids els informes escrits a mà).

Cal tenir en compte que, per exemple, dislèxia o TDAH són trastorns persistents, però que es poden compensar alguns aspectes o hi pot haver variabilitat segons l'etapa vital. Per aquest motiu, si la darrera exploració es va realitzar durant la infantesa o a l'inici de l'adolescència és necessari complementar-ho amb altres documents, com el pla individualitzat del batxillerat.

Terminis

Sol·licita les adaptacions en el moment de la matrícula o en les primeres setmanes de l'inici del curs acadèmic per informar el Responsable d'Inclusió del teu centre i el professorat de les adaptacions necessàries a l'aula i durant els exàmens. 

Per donar temps a realitzar l'entrevista d'inclusió abans dels exàmens s'han de presentar les sol·licituds d'adaptacions i la documentació acreditativa:

 • Primer quadrimestre: fins a l'1 de desembre 
 • Segon quadrimestre: fins a l'1 de maig

Després de les dates fixades no es garantiran les adaptacions docents abans dels exàmens.

Formulari de sol·licitud / Adaptations form

Sol·licitud d'adaptacions docents
Totes les sol·licituds es realitzaran a través d'aquest formulari indicant les teves dades personals, el col·lectiu al que pertanys, les adaptacions que sol·licites i la documentació acreditativa. És necessari utilitzar per les comunicacions amb la universitat el correu: @estudiantat.upc.edu.

Adaptations request form (English version)
All the adaptations will be managed through this application form. Indicate your personal data, the group you belong to, the adaptations you request and add the supporting documentation. It's necessary to use the e-mail domain @estudiantat.upc.edu for communications with the university.

Entrevista

Després de revisar la documentació, en el cas que sigui correcta, rebràs un correu on acordarem dia i hora per a realitzar l'entrevista, que tindrà lloc amb la Tècnica Responsable d'Inclusió i/o amb el/la Responsable d'Inclusió del teu centre. En cas que manqui documentació se t'indicarà per correu què cal que ens aportis.

Després de presentar la sol·licitud, el temps d'espera màxim per a l'entrevista és de 20 dies.

L'entrevista es realitzarà només amb l'estudiantat sol·licitant del servei. En l'entrevista es fa una valoració de les necessitats per establir les adaptacions necessàries i adequades en cada cas particular. També s'informa dels suports, serveis i procediments d'atenció a les persones amb discapacitat a la Universitat.

Si durant l'entrevista es conclou que a l'estudiant li cal alguna adaptació docent, aquesta serà incorporada al seu expedient acadèmic (e-secretaria) en el termini màxim de 5 dies i serà visible en l'apartat d'incidències.

El professorat de l'estudiantat, el coordinador de l'assignatura i el Responsable d'Inclusió del centre també tindran accés a les adaptacions docents acordades a través del mateix l'aplicatiu de gestió d'expedients acadèmics. 

Una vegada l'adaptació sigui visible a e-secretaria/PRISMA l'estudiantat s'haurà de presentar al professorat de les seves assignatures per donar-se a conèixer i que aquest pugui organitzar les adaptacions docents amb temps.

En tot moment, està garantida la confidencialitat de l'afectació de l'estudiantat. 

Com es fa el seguiment de les adaptacions docents?

L'estudiantat amb adaptacions tindrà, depenent del centre, un seguiment a través d'un/a tutor/a. L'estudiantat que tingui assignat un tutor/a s'ha de presentar quan sigui convocat.

Qualsevol modificació en les adaptacions seran comunicades al tutor/a assignat/da o al Responsable d'Inclusió del centre.

Si vols suprimir adaptacions: si creus que has millorat la teva afectació, has de notificar-ho a i mantindrem una entrevista de seguiment per valorar la necessitat de supressió o modificació de les adaptacions.

Si vols sol·licitar un canvi de grup: aquesta petició no es gestiona a través del procediment d'adaptacions sinó que es tramita directament al teu centre docent a través d'e-secretaria, sempre segons vacants existents i per causa justificada, presentant un informe de professional de referència de l'estudiantat.

Si vols canviar la data d'examen per motius justificats: per impossibilitat d'assistència per causa justificada -hospitalització, etc.- no seran tramitades en el procés d'adaptacions. T'has de posar en contacte amb el teu centre docent.

Si canvies el tipus d'estudi (grau i màster) i vols mantenir les adaptacions: has de comunicar-ho enviant un email a , donant les següents dades:

 1. he estudiat al centre docent:
 2. inicio nous estudis en (grau/màster):
 3. el nou centre docent és (escola o facultat):

Es revisarà la teva proposta i si és necessari se't convocarà a una entrevista.  

Recursos

 Guia d'adaptacions en la Universitat de la CRUE

Tens algun dubte?

Per a qualsevol dubte o consulta contacta amb l'Oficina d'Inclusió del Gabinet d'Innovació i Comunitat.

- Telèfon: 93.401.07.00
Campus Diagonal Nord. Edifici Vèrtex, planta 0
Pl. Eusebi Güell, 6 - 08034 Barcelona